VitalOrient.cz - Česká Republika

hlavní stránka »Podmínky používání

Jsme rádi, že používáte náše webové stránky http://www.vitalorient.cz/
(dále nazývané "webové stránky VitalOrient s.r.o."). Doufáme, že námi nabízený obsah vám přinese prospěch a že najdete mnoho podnětů. Přečtěte si pozorně následující text. Text si můžete uložit nebo vytisknout klepnutím na tlačítko myši.

1. Obecné

Každé použití webových stránek VitalOrient s.r.o. podléhá těmto Podmínkám používání. Společnost VitalOrient s.r.o. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoli opravit, změnit nebo nahradit Podmínky používání. Při přihlášení, nebo - v oblastech, kde přihlášení není požadováno - při přístupu k webovým stránkám uživatel souhlasí s Podmínkami použití v aktuální verzi, které jsou základem pro používání těchto webových stránek. Webové stránky VitalOrient s.r.o. vždy používáte na vlastní nebezpečí.

2. Dostupnost webových stránek VitalOrient s.r.o.

Uživatel bere na vědomí, že společnost VitalOrient s.r.o. nezodpovídá za neustálou dostupnost webových stránek. Společnost VitalOrient s.r.o. si dále vyhrazuje právo částečně nebo zcela ukončit provoz těchto webových stránek nebo k nim omezit přístup bez předchozího upozornění.

3. Používání webových stránek VitalOrient s.r.o., jejich obsah a poskytované informace

Veškeré informace zveřejněné společností VitalOrient s.r.o. se uživatelům poskytují zdarma, není-li uvedeno jinak. Každý uživatel smí použít a ukládat nabízené informace pro svou osobní potřebu. Každá jiná forma použití, zejména jakýkoli druh replikace, veškeré změny nebo zařazení informací do jakékoli publikace nebo reklamy, je povolena pouze s předchozím souhlasem společnosti VitalOrient s.r.o. nebo vlastníka příslušných informací. Společnost VitalOrient s.r.o. zvláště upozorňuje na skutečnost, že obsah stránek a informace zde uvedené mohou být chráněny právy vlastníka. Tato práva (zejména názvy a ochranné známky) zůstávají majetkem společnosti VitalOrient s.r.o..

Obsah stránek není určen k použití mimo Evropu. Veškeré informace shromáždila společnost VitalOrient s.r.o. s velkou péčí a poskytuje je podle svých nejlepších znalostí a v dobré víře. Veškeré informace pocházející od třetí strany byly převzaty bez úprav. Každý uživatel sám zodpovídá za to, aby si ověřil, zda jsou poskytované informace správné, úplné a aktuální. Odpovědnost společnosti VitalOrient s.r.o. za případné škody způsobené nesprávností, neúplností nebo neaktuálností poskytovaných informací a odpovědnost za škody vzniklé možnou chybnou interpretací poskytovaných informací na straně uživatele je omezena pouze na případy hrubé nedbalosti nebo záměrného jednání společnosti VitalOrient s.r.o..

Při přístupu k webovým stránkám VitalOrient s.r.o. a při jejich používání uživatel nesmí:

  • způsobem používání stránek narušovat veřejnou morálku,
  • porušovat práva na intelektuální vlastnictví ani jiná vlastnická práva,
  • nahrávat jakýkoli obsah obsahující virus, takzvané trojské koně, nebo jakýkoli jiný program, který by mohl poškodit data,
  • přenášet, ukládat nebo nahrávat hypertextové odkazy a obsahy, k nimž nemá uživatel oprávnění přístupu, zvláště v případech, kdy tyto odkazy nebo obsah stránek porušují povinnost důvěrnosti nebo jsou protiprávní,
  • distribuovat reklamy nebo nevyžádané e-maily (tzv. spam) nebo nepravdivé výstrahy a viry, defekty a podobné materiály. Uživatel také nesmí žádat či nabízet účast v žádné loterii, v systému sněhové koule (tzv. snow-ball system), v rozesílání řetězových dopisů a hrách typu "letadlo" ani v žádné podobné aktivitě.

Společnost VitalOrient s.r.o. dále nezodpovídá za škody vzniklé zneužitím poskytnutých informací uživatelem.

4. Odkazy - Obsah a informace třetích stran

Webové stránky VitalOrient s.r.o. mohou obsahovat odkazy a reference na webové stránky třetích stran. Společnost VitalOrient s.r.o. nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek, a nepovažuje tyto stránky ani jejich obsah za svůj, protože informace na těchto stránkách uvedené nemůže nijak ovlivnit. Společnost VitalOrient s.r.o. dále nenese zodpovědnost za kvalitu, správnost a úplnost informací výslovně označených jako informace poskytované třetími stranami, včetně informací obchodních partnerů.

5. Stažení softwaru

Pokud webové stránky VitalOrient s.r.o. nabízejí software ke stažení, řídí se veškeré používání takového softwaru odpovídajícími licenčními podmínkami oprávněného poskytovatele nebo příslušného výrobce (licenční smlouvou). Tyto podmínky se přenesou zároveň se softwarem, nebo budou k dispozici u výrobce nebo oprávněného poskytovatele softwaru. Obecně uživatel nebude moci software nainstalovat, dokud neprojeví souhlas s dodanými odpovídajícími licenčními podmínkami.

Software nabízený ke stažení bude obecně určen pouze pro osobní použití nebo pro použití za účelem testování. Každé jiné používání může být a bude posuzováno podle trestního a občanského práva. Zákonná práva uživatele v dané oblasti práva a v daném místě zůstávají nedotčena.

Společnost VitalOrient s.r.o. nezodpovídá za případné škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku používání staženého datového souboru.

6. Důležité upozornění o počítačových virech

Ačkoli společnost VitalOrient s.r.o. vyvíjí veškeré možné úsilí, aby uchránila webové stránky VitalOrient s.r.o. před viry, nemůže v tomto ohledu vydat jakoukoli záruku, že stránky neobsahují žádné viry. Uživatel by měl provést příslušná zabezpečovací opatření k zajištění vlastní bezpečnosti a měl by před stahováním informací, softwaru nebo dokumentace použít antivirový program.

7. Pravidla pro používání hesel a odpovědnost

Uživatel sám zodpovídá za zabezpečení hesel a musí zabránit zneužití všech hesel, která případně obdržel k použití na webových stránkách VitalOrient s.r.o.. Pokud by uživatel zjistil, že k jeho heslu získala přístup neoprávněná třetí osoba, nebo že existuje nebezpečí zneužití hesla, je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat společnost VitalOrient s.r.o.. Společnost VitalOrient s.r.o. potom provede opatření k zablokování příslušného hesla. Bez ohledu na výše uvedené informace společnost VitalOrient s.r.o. nenese zodpovědnost v žádné smlouvě, občanskoprávní záležitosti ani v žádné právní teorii za případné škody vzniklé jakýmkoli zneužitím osobních hesel, pokud takové zneužití nebylo způsobeno hrubou nedbalostí zaměstnance společnosti VitalOrient s.r.o. nebo třetí strany, která jedná jménem společnosti VitalOrient s.r.o.. Společnost VitalOrient s.r.o. si dále vyhrazuje právo kdykoli a bez uvedení důvodu zablokováním dat uživatele zrušit nebo omezit oprávnění uživatele pro přístup k oblasti chráněné heslem.

8. Omezení odpovědnosti

Společnost VitalOrient s.r.o. neodpovídá za případné vzniklé škody, zvláště za ušlý zisk, zrušení operací, přerušení operací a ztrátu dat, nevyplývá-li taková odpovědnost ze zákona. V případech, kdy zákon povoluje omezit nebo zrušit odpovědnost a v těchto podmínkách nebyla tato odpovědnost dosud omezena nebo zrušena, omezuje ji společnost VitalOrient s.r.o. na částku 10000 CZK na jednu škodní událost a na maximální souhrnnou částku 50000 CZK.

9. Jurisdikce a příslušné zákony

Webové stránky VitalOrient s.r.o. se provozují a spravují pouze ve státech a pro státy, v nichž má společnost VitalOrient s.r.o. obchodní sídlo. Společnost VitalOrient s.r.o. nezaručuje, že informace, software a dokumentace na webových stránkách VitalOrient s.r.o. budou vhodné a dostupné pro prohlížení a stahování v ostatních státech světa. Uživatelé, kteří přistupují k webovým stránkám VitalOrient s.r.o. z jiných států, nesou sami zodpovědnost za dodržování místních zákonů. Přístup k informacím, softwaru a dokumentaci na webových stránkách VitalOrient s.r.o. ve státech, kde je obsah těchto stránek protizákonný, je výslovně zakázán.

Pro tyto podmínky používání jsou směrodatné zákony České Republiky. V případech, kdy se strany mohou dohodnout na místě jurisdikce, je ve všech sporech, které mohou nastat v souvislosti s používáním těchto Podmínek používání, místem jurisdikce stanovena Česká Republika.

VitalOrient s.r.o.
Verze: 20.02.2013

© 2007 - 2015 VitalOrient s.r.o. Development & Hosting by KvantaNet